-->

எவ்வளவு கற்ற ஆசிரியர், இன்னும் கற்றவேண்டியுள்ளது ; மாணவனிடம்.

எவ்வளவு கற்ற ஆசிரியரும் இன்னும் கற்க வேண்டியுள்ளது - மாணவனிடம்.

Sunday, 19 July 2015

அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, பொள்ளாச்சி

10.07.2015 ஆம் நாள் எங்களது பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது. இதில் 60 மாணாக்கர்கள் தங்களது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர்.

No comments:

Post a Comment