-->

எவ்வளவு கற்ற ஆசிரியர், இன்னும் கற்றவேண்டியுள்ளது ; மாணவனிடம்.

எவ்வளவு கற்ற ஆசிரியரும் இன்னும் கற்க வேண்டியுள்ளது - மாணவனிடம்.

Sunday, 19 July 2015

விளையாட்டுப்போட்டிகள்

25 மாணவர்கள் 32 மாணவியர்கள் ஓட்டப்போட்டியில் வெற்றி.

No comments:

Post a Comment